Projecte BullyZero. Com detectar i abordar l’assetjament i el ciberassetjament a les aules i al centre.

El projecte BullyZero és una activitat formativa dirigida al professorat per afrontar el tractament de l'assetjament i el ciberassetjament als centres educatius utilitzant un simulador digital que presenta diversos incidents i casos crítics, alguns d’ells en format audiovisual. Es divideix en tres fases, la primera i la última es treballaran en una aula Moodle i la segona amb el simulador digital. A la primera es presenten els continguts més teòrics, a la segona és on s’utilitza el simulador digital i a la tercera on es posa en pràctica tot allò après en les fases anteriors realitzant activitats d’aplicació. El simulador digital és la part més interessant i innovadora, ja que permet tractar un mateix cas des de diferents punts de vista, oferint rols i posicions diverses per entendre les diferents realitats i perspectives que pot tenir cada persona implicada. En funció de l’actuació que es faci i de la resposta seleccionada, el simulador donarà un resultat o un altre amb les corresponents explicacions de les seves conseqüències. 

Tota l’activitat formativa és en línia, compta amb sessions síncrones (a través de Teams/Meet) i asíncrones i es realitza a través de la plataforma Moodle i el simulador digital.

A més, es fomenta la interacció entre els i les participants a través d'una comunitat d'aprenentatge en línia, que inclou un fòrum de discussió i una plataforma de missatgeria interna.

L'activitat formativa s'impartirà en llengua catalana.

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura, visualització de vídeos explicatius i resolució de diversos tipus d'activitats de reflexió.

 • Ús del simulador digital.

Objectius Generals:

 • Sensibilitzar al professorat sobre la gravetat i la complexitat del problema de l'assetjament escolar i el ciberassetjament, i quin és el seu impacte en el benestar emocional i físic de l’alumnat, fomentant l'empatia i la col·laboració entre els diferents actors educatius.

 • Capacitar al professorat per prevenir, detectar i abordar situacions d'assetjament escolar i ciberassetjament, utilitzant metodologies vivencials (role-playing i vídeo-casos d’incidents) i estratègies basades en l'evidència mitjançant l’ús d’un simulador digital perquè puguin fer-ne una transferència al centre educatiu i a l’aula amb el seu alumnat.

Objectius Específics:

 • Conèixer els diferents tipus d'assetjament escolar i ciberassetjament, les seves característiques, manifestacions i conseqüències així com identificar els seus factors de risc i protecció. 

 • Analitzar el paper de les noves tecnologies en l'assetjament escolar i ciberassetjament, i les estratègies de prevenció i abordatge digitals que es poden fer servir. 

 • Adquirir habilitats i procediments d’anàlisi, intervenció i seguiment, davant de situacions d'assetjament escolar i ciberassetjament, des de la perspectiva del professorat. 

 • Practicar habilitats de comunicació i diàleg de tipus normatiu, persuasiu, argumentatiu, negociador i generatiu. 

 • Crear mecanismes institucionals per fer front a situacions d’assetjament (com una Comissió de mediació, un Gabinet de Crisi, etc.) per elaborar i crear protocols, normes i instruments que tractin d’eliminar qualsevol situació d’assetjament, així com utilitzar la tecnologia digital en totes les comunicacions internes i externes necessàries. 


Continguts conceptuals:

 • L’assetjament. Definicions.

 • L’assetjament versus el ciberassetjament: característiques, similituds i diferències. Situacions híbrides.

 • Els factors que motiven l’assetjament: o vinculats a postures i sistemes de creences culturals enfront diferents formes de diversitat: funcional, socioeconòmica, de classe social, ètnica, de raça, d'origen, de nacionalitat, sexual i de gènere o vinculats a sentiments relatius a incidents concrets: venjança, enveja, humiliació, exclusió, etc. 

 • Els tipus d'assetjament segons la modalitat de les agressions: físiques, psicològiques, verbal, sexual, social i, paral·lelament, ciberassetjament. 

 • Els rols i/o les posicions en una situació d'assetjament.

 • Els perfils més habituals en una situació d'assetjament.


Continguts procedimentals:

 • Els protocols d’actuació, consensuada i immediata, davant de situacions extremes d’assetjament o ciberassetjament.

 • L’anàlisi de la naturalesa dels principals factors que incideixen en una situació d’assetjament o ciberassetjament: antecedents, descripció de l’incident detonant, actors que intervenen (interpretació de la situació, formes d’actuació i estat emocional), aspectes sobre els que intervenir amb cada actor, estratègies d’intervenció (preventives, locals i/o innovadores) per a cada actor i indicadors de canvi basats en evidències.

 • Les estratègies de comunicació i d’intervenció. Definició i aplicació de les més apropiades en cada situació.

 • La recollida de les evidències que manifestin clarament l’eficàcia del procés que s’està seguint i la obtenció de resultats òptims.

 • La creació de mecanismes institucionals per fer front a situacions d’assetjament (comissió de mediació, gabinet de crisi, etc.).

 • La producció de vídeo-casos que permetin dramatitzar situacions d’assetjament o ciberassetjament que hagin succeït o podrien succeir en el centre educatiu i l’anàlisi del mateix com a una eina d’auto-formació i apoderament.


Continguts actitudinals:

 • La mostra de sentiments (compassió i empatia) per les persones agredides.

 • L’actuació activa enfront de situacions d’assetjament: intervenir, denunciar, etc.

 • La comunicació i el diàleg de tipus normatiu, persuasiu, argumentatiu, negociador i generatiu.

 • La participació en l’elaboració i creació de protocols, normes i instruments que tractin d’eliminar qualsevol situació d’assetjament 


L’avaluació de l’activitat formativa serà continua i es durà a terme en les tres fases en què s’estructura:

Fase I. L’activitat que s’avaluarà és el treball d’un cas pràctic en grup. Pes en relació a la totalitat de l’avaluació: 10%

Fase II. En aquesta fase s’avaluarà el treball dut a terme amb el simulador digital. Serà un treball autoformatiu i individual que tindrà feedback. Caldrà realitzar tots els casos proposats. Pes en relació a la totalitat de l’avaluació: 45% 

Fase III. En la darrera fase de l’activitat formativa es proposa realitzar dues activitats que permetin recollir i fer transferència d’allò après a les fases I i II i la presentació d’un portafolis d’aprenentatge. 

 • Activitat de resolució d’un cas que s’ha d’analitzar i fer-ne una proposta d’intervenció. Activitat individual. Pes en relació a la totalitat de l’avaluació: 10%

 • Activitat de disseny i creació en grup una proposta d'intervenció a l'aula per treballar alguna situació de bullying amb l'alumnat. Creació d’un vídeo-cas dramatitzant alguna situació d’assetjament o ciberassetjament viscuda o coneguda i analitzar-la com a una eina d’autoformació i apoderament i fer una proposta d’intervenció per afrontar-la. S’avaluarà a partir d’una rúbrica. Pes en relació a la totalitat de l’avaluació: 25%

 • Portafolis d’aprenentatge en el que quedaran plasmades les evidències d’aquesta implementació a l’aula i el procés i la reflexió sobre els aprenentatges realitzats. Pes en relació a la totalitat de l’avaluació: 10%

Per superar el curs caldrà una valoració positiva de totes les activitats realitzades per part de la persona formadora. 
 • Autoría Actilearning
 • Etapa Educativa Educación Primaria / Educación Secundaria / Internivel
 • Certificación En proceso de homologación por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.
 • Fecha Inicio 01/07/2024
 • Fecha Fin 31/07/2024
 • Sesiones directo SI
 • Horas 60
Projecte BullyZero. Com detectar i abordar l’assetjament i el ciberassetjament a les aules i al centre.
80 €

Nuestros partners


Cursos

Pídenos más información sin compromiso

Convocatoria a medida

Para centros de enseñanza

Si sois 10 o más personas interesadas
Consultoría de formación

Pregunta por nuestros servicios

Materiales formativos
Producimos y diseñamos materiales a medida
Utilizamos cookies
Preferencias de las cookies
A continuación, encontrará información sobre los propósitos para los cuales nosotros y nuestros socios utilizamos cookies y procesamos datos. Puede establecer sus preferencias para el procesamiento y/o consultar más información en los sitios web de nuestros socios.
Cookies analíticas Desactivar todo
Cookies funcionales
Otras cookies
Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar las funciones que utilizan las redes sociales y analizar nuestro tráfico. Obtener más información sobre nuestra política de cookies.
Detalles Entiendo
Cookies